گلانه

گیاهان دارویی کرمان

مقالات کشاورزی

۱۲ مرداد ۱۴۰۲ 1461 بازدید
گلانه
گیاهان دارویی کرمان - گلانه

گیاهان دارویی کرمان

استان کرمان با داشتن‌ بیش‌ از ١١ درصد از وسعت‌ ایران با حدود ١٨٣١٩٣ کیلومتر مربع‌ نخستین‌ استان پهناور ایران می‌باشد. این‌ استان از تنوع آب و هوایی‌ از گرم تا معتدل و بسیار سرد در بسیاری‌ از نقاط مانند بافت‌ و بردسیر برخوردار است‌. استان کرمان به‌ دلیل‌ تنوع اقلیمی‌، بزرگترین‌ تولید کننده خرما و پسته‌، رتبه‌ دوم تولید گردو و رتبه‌ دوم تولید گل‌ محمدی‌ در ایران را دارا است‌. می توانید برای خرید خرما ، خرید گلاب و از همه مهمتر خرید گردو به بخش آگهی های سایت ما مراجعه کنید. از مهم‌ ترین‌ محصولات کشاورزی‌ این‌ استان می‌ توان به‌ گندم، جو، سیب‌ زمینی‌، پسته‌، زیره، حنا، وسمه‌، پنبه‌ و چغندر قند اشاره کرد.

آنچه در این مقاله می خوانید

 

زیره سیاه استان کرمان - گلانه

زیره سیاه (Carum carvi)

زیره ســـیاه گیاهی‌ دو ســـاله‌ متعلق‌ به‌ خانواده چتریان یا Apiaceae، به‌ ارتفاع ٣٠ تا ۶٠ ســـانتی‌ متر و دارای‌ ســـاقه‌ توخالی‌ منشـعب‌ از قاعده اسـت‌. برگها سـبز روشـن‌ نخی‌ شـکل‌ با بریدگیهای‌ نازک، ریشـه‌ راسـت‌ و دوکی‌ شـکل‌، گل‌ آذین‌ به‌ صورت چتر مرکب‌ و گلها سفید یا صورتی‌ می‌ باشند، میوه بیضی‌ شکل‌ از نوع فندقه‌ به‌ رنگ‌ قهوه ای‌ مایل‌ به‌ زرد است‌. زیره حاوی‌ ترکیبات گیاهی‌ زیادی‌ از جمله‌ ترپنوییدها، فنل‌ها، فلاونوئیدها و آلکالوئیدها می‌ باشــد. ترکیبات شــیمیایی‌ گیاهی‌ شـناسـایی‌شـده در اسـانس‌ و روغن‌ فرار دانه‌ زیره سـیاه، شـامل‌ تیمول، سـیمن‌، ترپینن‌، تری‌متیلن‌ دی‌کلراید، بتا-پینن‌، بتا-فلاندرن، ٣-کارن، آلفا-توجن‌ و لینالول و سیکلوهگزانون است‌. زیره سـیاه برای‌ رفع‌ اختلالات گوارشـی‌ از جمله‌ سـندروم روده تحریک‌ پذیر، هضـم‌ چربیها و افزایش‌ متابولیسـم‌ بدن و نیز در صنایع‌ غذایی‌ به‌ عنوان ادویه‌ کاربرد دارد.

نکات مربوط به‌ نیازهای‌ اکولوژیکی‌، کاشت‌ و نگهداری‌ گیاه زیره سیاه

زیره سـیاه در نواحی‌ مرتفع‌ و مرطوب رویش‌ طبیعی‌ دارد. خاکهای‌ با بافت‌ متوسـط‌ رسـی‌ شنی‌ برای‌ رشد گیاه ترجیح‌ داده میشـود. زیره سـیاه برای‌ رشـد به‌ خاکی‌ با مقادیر کافی‌ عناصـر غذایی‌ و رطوبت‌ مناسـب‌ و pH بین‌ ٨/۴ تا ٨/٧ نیاز دارد. دمای‌ بهینه‌ جهت‌ مرحله‌ زایشـی‌ شـامل‌ گل‌ دهی‌ و تشـکیل‌ میوه بین‌ ١۶ تا ٢٠ درجه‌ سـانتی‌ گراد اسـت‌ و دمای‌ جوانه‌ زنی‌ بذرها ٧ تا ٩ درجه‌ سـانتی‌ گراد اسـت‌. زیره سـیاه در طول رشـد و جهت‌ تولید محصول بویژه در مرحله‌ ساقه‌ دهی‌ و گلدهی‌ به‌ رطوبت‌ کافی‌ نیاز دارد. خاکهای‌ بسیار نرم شنی‌ و اسیدی‌ برای‌ کشت‌ این‌ گیاه مناسب‌ نمی‌ باشند .

آماده سـازی‌ خاک جهت‌ کاشـت‌ زیره سـیاه انجام شـخم‌ عمیق‌ در فصـل‌ پائیز و کوددهی‌ با فسـفر و پتاس، مرطوب بودن و سـاختمانی‌ یکنواخت‌ خاک می‌ باشـد. همچنین‌ عملیات سـله‌ شـکنی‌، خرد کردن کلوخ ها با دیسـک‌ جهت‌ تسـطیح‌ زمین‌ وکوددهی‌ با کود نیتروژنه‌ در اوایل‌ بهار انجام می‌شـود. زمان کاشـت‌ این‌ گیاه بسـته‌ به‌ منطقه‌ کشـت‌ میتواند اوایل‌ بهار، اوایل‌ تابسـتان و یا حتی‌ اواخر تابسـتان باشـد. تاخیر در کاشـت‌ موجب‌ کاهش‌ محصـول می‌ شـود. معمولا فاصـله‌ ردیفهای‌ کاشـت‌ بین‌ ٣٠ تا ۴٠ سانتی‌ متر مناسب‌ است‌ و مقدار بذر مورد نیاز برای‌ هر هکتار زمین‌ ١٠ تا ١٢ کیلوگرم خواهد بود. در صـورت کشـت‌ مخلوط با گیاهان دیگر فاصـله‌ ۴۶ تا ۵٠ سـانتی‌ متر در هر ردیف‌ منظور میشـود. مقدار بذر مورد نیاز برای‌ هر هکتار زمین‌ ٨ تا ١٠ کیلوگرم خواهد بود.

آماده سـازی‌ خاک، کوددهی‌ بویژه در سـال دوم و اضـافه‌ کردن مواد عناصـر غذایی‌ مورد نیاز گیاه به‌ خاک در فصـل‌ پائیز و همچنین‌ حذف علف‌ های‌ هرز در ســال اول رشــد بطور مکانیکی‌ و در ســال دوم کنترل شــیمیایی‌ و مکانیکی‌ از عملیات داشـت‌ می‌ باشـد. به‌ منظور مبارزه شـیمیایی‌ می‌ توان از علف‌ کش‌ هایی‌ مانند مرکازین‌، آفالون یا مالوران به‌ اسـتفاده کرد. بیماریهای‌ قارچی‌ و حمله‌ حشراتی‌ مانند کنه‌ از بیماری‌ های‌ زیره سیاه است‌ که‌ با سموم مناسب‌ قابل‌ کنترل می‌ باشد. فرآیند برداشـت‌ محصـول در سـطوح وسـیع‌ کشـت‌ به‌ طور مکانیزه و در سـطوح کوچک‌ تر بطور دسـتی‌ انجام می‌ شـود. در گیاهان دو سـاله‌ مرحله‌ اول برداشـت‌ از اواسـط‌ تابسـتان با شـروع رسـیدگی‌ میوه ها با جمع‌ آوری‌ سـاقه‌ های‌ گلدهنده و برداشـت‌ دوم چندروز بعد در شـرایط‌ آب و هوایی‌ مناسـب‌ انجام می‌ شـود و دانه‌ های‌ برداشـت‌ شـده جهت‌ جلوگیری‌ از آلودگیهای‌ قارچی‌ خشک‌ می‌ شوند. برای‌ خرید زیره سیاه و محصولات آن می‌توانید به‌ سایت‌ پرمون طب‌ ایرانیان مراجعه‌ کنید.


بیشتر بخوانید: گیاهان دارویی کرمانشاه


 

رزماری (Rosemarinus officinalis)

رزماری‌ گیاهی‌ اســت‌ چندســاله‌ از خانواده نعناییان (Lamiaceae) با برگ های‌ متقابل‌ کشــیده ، ســاقه‌ دارای‌ انشــعابات فراوان اسـت‌ سـاقه‌های‌ جوان سـبز و سـاقه‌های‌ مسـن‌ قهوهای‌ رنگ‌ می‌ باشـند. گل‌های‌ به‌ رنگ‌ آبی‌ روشـن‌ در بهار و تابسـتان دیده می‌شــوند. ریشــه‌ رزماری‌ ســفید تا قهوهای‌ رنگ‌ و با انشــعابات فراوان اســت‌. بخش‌ مورد اســتفاده رزماری‌ برگها و سرشاخه‌ گل‌دار آن می‌ باشد. ترکیبات شــیمیایی‌ برگ گیاه رزماری‌ شــامل‌ روغن‌ اســانس‌ معطر تشــکیل‌ شــده از ١ و ٨- ســینئول، کافور، پینن‌، انواع مونوترپن‌ ها، اسـید کافئیک‌، اسـید اورسولیک‌، اسید بتولینیک‌، اسید کارنوزیک‌، کارنوزول و اسید رزمارینیک‌ است‌. برگها و گلهای‌ این‌ گیاه خواص ضد درد و ضد التهاب و ضدعفونی‌ کننده داشته‌ و چربی‌ خون را کاهش‌ می‌ دهند.

نکات مربوط به‌ نیازهای‌ اکولوژیکی‌، کاشت‌ و نگهداری‌ گیاه رزماری‌

در کشـورهای‌ جنوب اروپا و شـمال آفریقا این‌ گیاه به‌صـورت خودرو می‌روید. رزماری‌ در بیشـتر نواحی‌ ایران قابل‌ کشـت‌ است‌ رزماری‌ مقاوم به‌ شـرایط‌ خشـکی‌ و سـرما بوده و در دمای‌ حدود ٢۵ درجه‌ سـانتی‌گراد بخوبی‌ رشـد می‌ کند. خاک مورد نیاز برای‌ کاشت‌ رزماری‌ خاک لومی‌ ماسه‌ای‌ تا رسی‌ با زهکشی‌ مناسب‌ و pH از ۵/۵ تا ٨ است‌ . تکثیر رزماری‌ توسـط‌ بذر، خوابانیدن و قلمه‌ زدن انجام می‌شـود. زمان کاشـت‌ رزماری‌ توسـط‌ بذر و در خزانه‌ هوای‌ آزاد در آذرماه یا نیمه‌ دوم اسـفند با فاصـله‌ ردیفهای‌ کاشـت‌ ٢٠ تا ٣۵ سـانتی‌ متر بسـته‌ به‌ سـطح‌ خزانه‌ می‌ باشـد که‌ عمق‌ بذر برای‌ کشت‌ پاییزه یک‌ و برای‌ کشت‌ بهاره ١ و نیم‌ سانتی‌ متر می‌ باشد .برای‌ هر هکتار حدود ٨ کیلو گرم بذر لازم است‌. زمان انتقال نشـاءها به‌ زمین‌ اصـلی‌ جهت‌ کاشـت‌ اواخر تابسـتان تا اوایل‌ مهر و اوایل‌ بهار سـال بعد در ردیفهایی‌ به‌ فاصـله‌ ١٠٠ ســانتی‌ متر و فاصــله‌ ٩٠ ســانتی‌ متر می‌ باشـد. از بیماری‌ های‌ رایج‌ گیاه رزماری‌ که‌ در مرحله‌ داشـت‌ باید به‌ آن توجه‌ شود می‌ توان خشکیدگی‌ قارچی‌ فیتوفتورایی‌ و فوزاریومی‌ و پوسیدگی‌ ریشه‌ را نام برد. هنگام برداشـت‌ از اواخر خرداد و زمان به‌ گل‌ رفتن‌ ســاقه‌ اســت‌ که‌ باید از حد فاصــل‌ بین‌ ســاقه‌ برگدار و گل‌ قطع‌ و برداشت‌ گردد. برای‌ خرید بذر و محصولات رزماری‌ می‌توانید به‌ سایت‌ پرمون طب‌ ایرانیان مراجعه‌ کنید.

پسته استان کرمان - گلانه

پسته‌ (Pistacia vera)

پسـته‌ از خانواده پسـته‌ئیان یا تیره سـماق (Anacardiaceae)، برگ ها گرد و چرمی‌ شـکل‌ و ارتفاع آن می‌تواند به‌ ١٠ متر نیز برسـد، گیاهی‌ دو پایه‌ گل‌های‌ نر و ماده آن روی‌ درختان جداگانه‌ قرار گرفته‌ اند. گل‌های‌ پسـته‌ فاقد گلبرگ بوده و درختـان نر حـدود یـک‌ هفتـه‌ زود گـل‌تر از درختـان مـاده گلـدهی‌ دارنـد. گلهـای‌ مـاده از طی‌ فروردین‌ مـاه انجـام می‌ شـــود. گرده افشانی‌ گلها توسط‌ باد انجام می‌ شود.

نکات مربوط به‌ نیازهای‌ اکولوژیکی‌، کاشت‌ و نگهداری‌ گیاه پسته‌

این‌ گیاه جهت‌ رشـد نیاز به‌ تابسـتانهای‌ گرم و زمسـتانهای‌ سـرد و طولانی‌ دارد. تقریبا به‌ نوسـانات دما مقاوم می‌ باشـد هرچند به‌ سرمای‌ دیررس و گرمای‌ زودرس بهاره مقاوم نیست‌ و به‌ گلدهی‌ و میوه دهی‌ درخت‌ آسیب‌ می‌ زند. کاشـت‌ بذر در زمین‌ و کاشـت‌ در خزانه‌ از متداول ترین‌ روش های‌ کاشـت‌ گیاه پسـته‌ می‌ باشـد. در کاشـت‌ بذر در زمین‌ ابتدا جوی‌هایی‌ با عمقی‌ در حدود ٧٠ و عرض ١٠٠ ســانتی‌ متری‌ ایجاد شــده و بذرهای‌ خیس‌ خورده در آب در عمق‌ ٣ ســانتی‌ متری‌ خاک کاشــته‌ می‌ شــوند و هر دوهفته‌ یک‌ باریا زودتر آبیاری‌ می‌ شــوند. در کاشــت‌ در خزانه‌ در این‌ روش، بذرهای‌ پیش‌ تیمار شـده فاصـله‌ ١٠ تا ١۵ سـانتی‌ متری‌ از هم‌ کاشـته‌ شـده و هر هفته‌ نیاز به‌ آبیاری‌ دارند. پس‌ از یک‌ تا دوسال می‌ توان نهال های‌ پسته‌ را در فصل‌ زمستان که‌ نهال به‌ خواب رفته‌ به‌ زمین‌ اصلی‌ انتقال داد.

در طی‌ مرحله‌ داشـت‌ باید به‌ کیفیت‌ آب آبیاری‌ و پایین‌ بودن شـوری‌ آن توجه‌ کرد. بسـته‌ به‌ نوع بافت‌ متوسـط‌، سـبک‌ یا سـنگین‌ خاک آبیاری‌ می‌ تواند هفته‌ ای‌ یکبار، دو یا ١٠ روز یکبار باشـد. همچنین‌ دور آبیاری‌ مناسـب‌ برای‌ گیاه بسـته‌ به‌ نوع خاک، روش آبیاری‌، فصل‌ رشد و سن‌ گیاه می‌ تواند تغییر کند. بهتر اســت‌ کوددهی‌ با کودهای‌ شــیمیایی‌، کود حیوانی‌ افزودن کود ازته‌ بصــورت ســرک و یا عناصــر معدنی‌ پرمصــرف به‌ صـورت محلولپاشـی‌ در بهار و تابسـتان انجام شـود. معمولا کودهای‌ ازته‌ در در اواخر زمسـتان، نیمه‌ دوم اردیبهشـت‌، شـروع مغز بسـتن‌ در اوایل‌ تابسـتان و درنهایت‌ در اواخر تابسـتان به‌ خاک اضـافه‌ می‌ شـود. در خاک های‌ با شـوری‌ بالا بهتر اسـت‌ از کود سولفات آمونیوم استفاده گردد.

بیماریهای‌ متعددی‌ درخت‌ پسـته‌ را تهدید می‌ کنند که‌ باید در مرحله‌ داشـت‌ گیاه به‌ آن توجه‌ کرد از جمله‌ سـن‌ پسـته‌، سـن‌ قرمز، شـپشـک‌ واوی‌، پروانه‌ برگ خوار، پروانه‌ چوبخوار پسـته‌، پروانه‌ میوه خوار، شـب‌ پره پوسـت‌ خوار، سـوسـک‌ طوقه‌ خوار و آفت‌ پســیل‌ پســته‌. با توجه‌ به‌ میوه دهی‌ در بهار در این‌ میان آفات بهاره مانند زنجرک و پروانه‌ چوبخوار آســیب‌ بیشتری‌ به‌ محصولات وارد می‌کنند و به‌ ویژه موجب‌ ارزنی‌ شدن پسته‌ می‌ شوند. برداشـت‌ محصـول پسـته‌ می‌ تواند بسـته‌ به‌ رقم‌ پسـته‌، شـرایط‌ آب و هوایی‌، دور آبیاری‌ و موارد دیگر متفاوت باشـد. تاخیر در برداشـت‌ موجب‌ ترک خوردن پوسـت‌ سـبز پسـته‌ آلودگی‌ بعدی‌ آن می‌ شـود. اغلب‌ جهت‌ برداشـت‌ تدریجی‌ محصـول در سطوح کاشت‌ وسیع‌ از ارقام زودرس و دیررس استفاده می‌ شود. برای‌ خرید پسته‌ و محصولات آن می‌توانید به‌ سایت‌ ما مراجعه‌ کنید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

باز کردن چت
1
سلام👋
مشاوران ما آنلاین و آماده پاسخگویی میباشند