گیاهان دارویی بوشهر - گلانه

گیاهان دارویی بوشهر

اسـتان بوشـهر در جنوب ایران واقع‌ شـده و با ۵/٢٣١۶٧ کیلومتر مربع‌ وسـعت‌ حدود ۴/١ درصـد از مسـاحت‌ کل‌ کشـور را به‌ خود اختصـاص داده و از این‌ لحاظ هفدهمین‌ اسـتان کشـور محسـوب می‌ گردد…